artmixue

Projekt Nr WND-POKL.08.01.01-10-234/10 pt. „Nowe kwalifikacje” Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

 W okresie 01.09.2011 – 31.12.2012 Agencja Artystyczno-Reklamowa „ART-MIX” Błażej Biskupski realizowała Projekt pt. „Nowe kwalifikacje” którego przedmiotem były szkolenia z zakresu realizacji dźwięku i obsługi sprzętu nagłośnieniowego.

Celem głównym Projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 50 (w tym co najmniej 15 Kobiet) dorosłych osób pracujących zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie województwa łódzkiego poprzez przeszkolenie w zakresie realizacji dźwięku i obsługi sprzętu nagłośnieniowego na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

W ramach projektu przeprowadzono dwa szkolenia.

Szkolenie I – „Realizacja dźwięku i obsługa małych systemów nagłośnieniowych – stopień podstawowy zostało przeprowadzone w okresie grudzień 2011 – kwiecień 2012 i objęło 30 osób (13 kobiet i 17 mężczyzn).

Szkolenie II – „Realizacja dźwięku i obsługa koncertowych systemów nagłośnieniowych – stopień zaawansowany zostało przeprowadzone w okresie sierpień 2012 – listopad 2012 i objęło 20 osób (2 kobiety i 18 mężczyzn).

Szczegółowy opis przeprowadzonych szkoleń znajduje się w zakładce „Archiwum Szkolenie I” oraz „Archiwum Szkolenie II”.

Łącznie oba szkolenia, zgodnie z założeniami ukończyło 15 Kobiet i 35 Mężczyzn. Osiągnięto wszystkie założone rezultaty, wskaźniki i wartości dodane.


Zarówno podczas SZKOLENIA I jak i SZKOLENIA II przykładano szczególną wagę do przedstawiania i wdrażania nowoczesnych, innowacyjnych technologii w nagłośnieniu, w szczególności w odniesieniu do techniki cyfrowej oraz systemów nagłośnieniowych wyrównanych liniowo.


Projekt realizowano zgodnie z Zasadą Równości Szans Kobiet i Mężczyzn. W szczególności zwracano uwagę na wyeliminowanie zakorzenionego stereotypu kwalifikującego wszelkie działania związane z realizacją dźwięku i obsługą sprzętu nagłaśniającego jako „zajęcie męskie”. Przez zapewnienie udziału w Projekcie minimum 15 Kobiet podjęto działanie zmieniające wyżej opisaną sytuację umożliwiając grupie niedoreprezentowanej (Kobietom) podejmowanie wyzwań zawodowych związanych z realizacją dźwięku i obsługą sprzętu nagłaśniającego.


Podczas całego procesu realizacji Projektu stosowano język wrażliwy na kwestie płci.


Projekt realizowany był zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w Zakresie Kwalifikowania Wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Udział w Projekcie dla jego Uczestników był bezpłatny.

Organizator szkoleń

artmix-logo200